Formulari de cerca

Cabanes
Cabanes
Dimecres, Agost 30, 2017 - 13:30
Convocatòria Concurs Cartell "Fira Sant Andreu 2017"
Termini de presentació dels treballs fins al 28 de setembre 2017
BASES REGULADORES DEL XXIII CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS DE LA 510 EDICIÓ DE LA FIRA DE SANT ANDREU.-CABANES
 
1.- OBJECTE
 
L'objecte de les presents bases és regular les normes que han de regir per a la presentació i concessió del cartell anunciador la 510a Edició de la Fira de Sant Andreu 2017.
 
2.- CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS
 
A.- L'objecte del concurs és la realització d'un cartell el tema de la qual estiga relacionat amb la Fira de Sant Andreu, devent figurar en el cartell anunciador el següent:
 
             509 EDICIÓ DE LA FIRA DE SANT ANDREU.- CABANES
 
            Dies 24, 25 i 26  DE NOVEMBRE DEL 2017.
 
B.- Els cartells seran de lliure procediment, confeccionats amb material susceptible de la seua reproducció tipogràfica.
 
C.- Podran participar totes les persones que ho desitgen, podent presentar com a màxim dos cartells per participant, amb l'única condició que siguen treballs originals, inèdits i no suposen en tot o en part del treball una còpia, plagi, recreació o variació d'obres publicades pròpies o d'altres artistes, així com de fotografies, cartells, pintures, etc., publicats en qualsevol forma.
 
D.- Els originals quedaran en propietat d'este Ajuntament, podent fer ús d'ells per a la seua reproducció i utilització posterior, sense que l'autor puga exigir cap compensació per això.
 
3.- TERMINI DE PRESENTACIÓ.
 
Els interessats a participar en el concurs hauran de presentar els seus treballs originals en sobre tancat, en les dependències municipals en horari d'oficina de 9 a 14 hores.
 
El termini començarà des de la publicació de l'anunci en el tauler d'edictes i finalitzarà el dia 28 de setembre del 2017 .
 
4.- OBLIGACIONS DEL GUANYADOR DEL CONCURS.
 
El guanyador del concurs es compromet a dissenyar el format del programa oficial d'actes que editarà l'Ajuntament de Cabanes.
 
5.- QUANTIA DEL PREMI.
 
Es concedirà un únic premi, consistent en 300 euros.
 
6.- ÒRGAN DE SELECCIÓ.
 
            Es crearà una Comissió per a la selecció del cartell anunciador de la Fira de Sant Andreu,  la qual elevarà la proposta de concessió del premi a l'Alcaldia a fi que per l'Alcaldia s'atorgue el premi.-
 
            La comissió es constituirà el dia 29 de setembre del 2017 i estarà formada per l'alcaldessa-presidenta, La Regidora de Festes, El Regidor de Cultura, Tradicions, Patrimoni i Fires i dos funcionaris de l'Ajuntament.
 
7.-  CONCESSIÓ DEL PREMI.
 
L'Alcaldia , a la vista de la proposta de la Comissió de selecció del cartell, acordarà la concessió del premi al participant que haja presentat el cartell guanyador.
Site developed with Drupal