Formulari de cerca

Dimecres, Setembre 17, 2014 - 08:45
Concurs Cartells Anunciadors de la 507 edició de la "Fira de Sant Andreu"
Bases Reguladores del XX concurs de cartells anunciadors de la 507 edició de la "Fira de Sant Andreu" de Cabanes. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 3 d'octubre del 2014.

S'han aprovat per resolució d'alcaldia núm. 2014-0931 de data 27 d'agost del 2014 les bases reguladores del XX CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS DE LA 507 EDICIÓ DE LA FIRA DE SANT ANDREU 2014, les quals es reproduïxen a continuació:

1.- OBJECTE

L'objecte de les presents bases és regular les normes que han de regir per a la presentació i concessió del cartell anunciador la 507ª Edició de la Fira de Sant Andreu 2014.

2.- CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS

A.- L'objecte del concurs és la realització d'un cartell el tema de la qual estiga relacionat amb la Fira de Sant Andreu, devent figurar en el cartell anunciador el següent:

507 EDICIÓ DE LA FIRA DE SANT ANDREU.- CABANES Dies 28, 29 i 30 DE NOVEMBRE DEL 2014.

B.- Els cartells seran de lliure procediment, confeccionats amb material susceptible de la seua reproducció tipogràfica.

C.- Podran participar totes les persones que ho desitgen, podent presentar com a màxim dos cartells per participant, amb l'única condició que siguen treballs originals, inèdits i no suposen en tot o en part del treball una còpia, plagi, recreació o variació d'obres publicades pròpies o d'altres artistes, així com de fotografies, cartells, pintures, etc., publicats en qualsevol forma.

D.- Els originals quedaran en propietat d'este Ajuntament, podent fer ús d'ells per a la seua reproducció i utilització posterior, sense que l'autor puga exigir cap compensació per això.

3.- TERMINI DE PRESENTACIÓ.

Els interessats a participar en el concurs hauran de presentar els seus treballs originals en sobre tancat, en les dependències municipals en horari d'oficina de 9 a 14 hores.

El termini començarà des de la publicació de l'anunci en el tauler d'edictes i finalitzarà el dia 3 d'octubre del 2014 .

4.- OBLIGACIONS DEL GUANYADOR DEL CONCURS.

El guanyador del concurs es compromet a dissenyar el format del programa oficial d'actes que editarà l'Ajuntament de Cabanes.

5.- QUANTIA DEL PREMI.

Es concedirà un únic premi, consistent en 300 euros.

6.- ÒRGAN DE SELECCIÓ.

Es crearà una Comissió per a la selecció del cartell anunciador de la Fira de Sant Andreu, la qual elevarà la proposta de concessió del premi a l'Alcaldia a fi que per l'Alcaldia s'atorgue el premi.-

La comissió es constituirà el dia 8 d'octubre del 2014 i estarà formada per l'alcaldessa-presidenta, El Regidor de Festes, el Regidor d'Agricultura, i dos funcionaris de l'Ajuntament.

7.- CONCESSIÓ DEL PREMI.

L'Alcaldia, a la vista de la proposta de la Comissió de selecció del cartell, acordarà la concessió del premi al participant que haja presentat el cartell guanyador.

El termini de presentació de sol·licituds comença des de la publicació del present anunci en el tauler d'edictes i finalitzarà el dia 3 d'octubre del 2014.

 

Site developed with Drupal