Formulari de cerca

Cabanes
Cabanes
Divendres, Juliol 1, 2016 - 13:45
Cabanes acorda continuar amb el servici d'Escola Infantil Municipal.
L'ajuntament de Cabanes va acordar ahir, per unanimitat, continuar amb el servici d'Escola Infantil Municipal.

L'ajuntament de Cabanes va acordar ahir, dia 30 de juny, per unanimitat continuar amb el servei d'Escola Infantil Municipal, una vegada expirat el contracte amb el servei, termini que va finalitzar ahir, igualment, amb el vot favorable de Units pel Poble-Compromís, PSPV-PSOE i Ciutadans i l'abstenció del PP es va aprovar el  reglament d'aquesta escola. 

Així, tal com va explicar la regidora d'Educació, Soledad Segarra, la intenció de l'equip de govern és ampliar el servei amb la creació d'una nova aula i anar millorant les prestacions. Igualment, s'ha acordat millorar els criteris de concessió de places prevalent primer a les famílies empadronades en el municipi, en totes les franges d'edat, deixant després les vacants per a pares i mares que treballen en el municipi sense estar empadronats en ell. A esperes de poder millorar el reglament, enguany, si existeixen places disponibles, es permetrà ja l'entrada de xiquets i xiquetes de 4 mesos.

Segons la proposta aprovada en el ple d'ahir, Cabanes compta amb autorització per a la creació d'una Escola Infantil Municipal de Primer Grau, amb 28 places autoritzades, a la qual assisteixen xiquets de 0 a 3 anys. Tal autorització va ser atorgada per “Resolució de 15 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb Els Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Cabanes per a la creació d'una Escola Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat”, publicada en el DOCV nº 6064 de data 24 de juliol de 2009.
El servici es presta d'acord amb les condicions que figuren en el Reglament regulador del servici, el text vigent del qual en l'actualitat va ser aprovat per l'Ajuntament Ple el 30 d'abril de 2014.

A l'efecte de procedir a la licitació del servei d'atenció educatiu-assistencial i menjador escolar per als alumnes de l'Escola Infantil Municipal de Cabanes, durant el període comprès entre els mesos de setembre de 2016 i juny de 2017, sent aquest un centre que ja compta amb l'autorització de la Conselleria d'Educació, s'han iniciat els tràmits previstos en l'article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb l'objecte d'obtenir l'autorització de l'administració autonòmica per a exercir, per part d'aquest Ajuntament, competències en matèria d'educació infantil en qualitat de “competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació”.

 A aquests efectes, com a cita aquest precepte, seran necessaris i vinculants els informes previs de l'administració competent per raó de la matèria, en el qual s'assenyale la inexistència de duplicitats i de l'administració que tinga atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències.

Amb data 17 de juny de 2016, s'ha rebut l'informe relatiu a la no existència de duplicitat per a la prestació del servei d'Escola Infantil Municipal, emès pel Director General de l'Administració Local. No obstant açò, està pendent d'emissió l'informe relatiu a la sostenibilitat financera.

No obstant açò, amb la finalitat d'evitar majors perjudicis als ciutadans, en tant s'obté tal informe, es considerava convenient que l'Ajuntament Ple autoritzara que es realitzen els tràmits necessaris perquè el curs escolar puga iniciar-se l'1 de setembre de 2016 amb normalitat. 

Així, amb el vot favorable de la corporació es va aprovar ahir autoritzar la continuïtat en la prestació del servei d'Escola Infantil Municipal en tant s'obtinga la preceptiva autorització autonòmica, i autoritzar la tramitació de l'expedient de contractació del servei, de matriculació i de modificació del Reglament regulador i quants altres tràmits anaren necessaris per a la prestació del servici.

Site developed with Drupal