Formulari de cerca

Pressupost Municipal 2009

L'Ajuntament Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 27 de novembre del 2008, ha acordat per 7 vots a favor del PP i quatre en contra (3 del PSPV/PSOE i 1 d'ACORD):
Primer.- Aprovar provisionalment el Pressupost General per a l'exercici 2009, fixant els gastos i els ingressos en les xifres que per capítols s'expressen en el document adjunt.
Segon.- Igualment, aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General i la Plantilla de personal.
Tercer.- Exposar al públic el Presssupost General inicialment aprovat en el tauler d'anuncis i en el "Butlletí Oficial de la Província", pel termini de quinze dies hàbils, a comptar del següent al de la publicació en este, posant a disposició del públic la corresponent documentació; durant tal termini, els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant del Ple de l'Ajuntament.
Quart.- Considerar definitivament aprovat el Pressupost General si durant l'esmentat període no s'hagueren presentat reclamacions.

Click per a consultar

Imatges: 
pdf[1].png
Site developed with Drupal