Formulari de cerca

CONSULTA PRÈVIA del 04/07/17 al 24/07/17:
 
 Ordenança Municipal Reguladora de la prestació del servici d'ajuda a domicili de Servicis Socials. 
 
      En virtut del que disposa l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es fa pública la intenció d'este Ajuntament d'aprovar una ordenança que regule la prestació del servici d'ajuda a domicili,   l'objectiu de la qual és prestar atenció en distints àmbits a les persones que per la seua edat, discapacitat o falta d'autonomia no poden realitzar determinades activitats o funcions de la vida diària, complementant la responsabilitat familiar i altres recursos socials i sanitaris.
     Este instrument és idoni per a regular este servici, havent demostrat la seua eficàcia en altres municipis de l'entorn en què ja s'ha implantat i per mitjà d'esta ordenança s'establixen unes normes que regulen el seu funcionament i el procediment que s'ha de seguir perquè els ciutadans que ho precisen puguen accedir al mateix, per mitjà del sistema de copago d'acord amb criteris de renda.
 
     Els veïns i organitzacions més representatives que puguen veure's afectats per la futura norma poden manifestar la seua opinió respecte d'això de la problemàtica que es pretén solucionar, la necessitat i oportunitat de l'aprovació d'esta norma, els seus objectius i possibles solucions alternatives, a través del següent formulari
Site developed with Drupal