Formulari de cerca

L'alcalde i els regidors de Cabanes es comprometen a tornar els diners si es va rebre de forma indeguda

El ple de l'Ajuntament de Cabanes,en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juny del 2012, va aprovar per unanimitat una moció d'Units Pe Poble per a sol·licitar un informe els servicis jurídics municipals que determine la situació en què es troben els regidors del PP i l'alcalde respecte al cobrament de comissions i plens quan tots els regidors tenen dedicació parcial, excepte l'alcalde que té dedicació exclusiva.

Els set regidors del PP van presentar per registre abans del ple un escrit firmat per cada un d'ells en el que renuncien a cobrar plens i comissions, atenent a la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, fins que l'informe jurídic no determine la legalitat o no de les retribucions i en el que van deixar constància que en cap moment “hi ha hagut cap mala intenció” ja que en esta legislatura s'ha fet “el mateix que en les anteriors, atenent en tot moment als informes tècnics municipals”.

L'escrit dels regidors del PP indica que en tant s'emeta pel tècnic qualificat o Organisme consultiu pertinent “qualsevol percepció econòmica derivada de la seua assistència a plens i comissions siga retinguda, comprometent-se expressament a la devolució de les quantitats que pogueren considerar-se indegudament rebudes, en el cas que l'informe així ho considere”.

L'informe insistix a més que en cap moment s'ha tingut consciència de contravindre la normativa aplicable “entenent que tampoc la coneixia el grup municipal Units Pel Poble, des del moment que fins al 19 de juny del 2012 no ho van fer constar a l'Ajuntament, adoptant en el seu dia l'acord plenari basant-se en els informes emesos per la Secretaria de l'Ajuntament” que els regidors van assumir com en altres ocasions.

Site developed with Drupal