Formulari de cerca

Dimarts, Abril 9, 2013 - 11:45
Convocatoria Becas Formación Oficina de Turismo
Es convoca la concessió de dos beques de formació en l'Oficina de Turisme de Cabanes, una per al punt d'informació turística de Cabanes i una altra per al punt d'informació turística ubicat en la Platja de Torre la Sal.

 <p>1. CONVOCATÒRIA
Es convoca la concessió de dos beques de formació en l'Oficina de Turisme de Cabanes, una per al punt d'informació turística de Cabanes i una altra per al punt d'informació turística ubicat en la Platja de Torre la Sal.
2. DOTACIÓ ECONÒMICA
La beca estarà dotada amb la quantitat de 500 euros bruts mensuals.
3. DURACIÓ
La duració de les beques serà de dos mesos (juliol i agost). La dedicació dels destinataris de les beques serà de 20 hores setmanals, en horari a determinar per la Regidoria de Turisme.
4. REQUISITS
Els candidats a obtindre les beques hauran de reunir els següents requisits en compliment de les bases per a la concessió de subvencions a Ajuntaments per a la concessió de beques de formació, publicades per la Diputació Provincial en el BOP núm. 30 de 9 de març del 2013:
a) Posseir veïnat administratiu a Cabanes (amb anterioritat al 9 de març del 2013).
b) Tindre 18 anys complits.
c) Trobar-se cursant alguna de les següents ensenyances oficials: Cicles Formatius de Formació Professionals o Ensenyaments universitaris de Grau, Diplomatura o Llicenciatura.
d) No estar disfrutant d'una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.
5. SOL·LICITUDS
Els interessats a obtindre una de les beques de formació hauran de presentar la seua sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament de Cabanes, acompanyada dels documents següents:
a) Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent.
b) Documentació acreditativa d'estar cursant les ensenyances oficials indicades, en la que conste el tipus d'ensenyança, curs i centre educatiu (matrícula, certificat emés pel centre, …)
c) Acreditació de no incórrer en cap de les circumstàncies recollides en l'art. 13.2 de la Llei General de Subvencions, per mitjà de declaració responsable o qualsevol dels mitjans establits en l'art. 13.7 de la dita Llei i articles concordants del seu Reglament.
El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el dia 10 d'abril del 2013.
6. CRITERIS DE SELECCIÓ
La selecció es realitzarà valorant les sol·licituds presentades d'acord amb el barem següent:
a) Si l'estudiant està cursant Cicles Formatius de Formació Professional, es concedirà un punt per curs complet superat. En el cas que els estudis tinguen relació amb el sector turístic, es concediran dos punts per curs complet superat.
b) Si l'estudiant està cursant Ensenyaments Universitaris de Grau, Diplomatura o Llicenciatura, es concediran dos punts per curs complet superat. En el cas que els estudis tinguen relació amb el sector turístic, es concediran tres punts per curs complet superat.
A la puntuació obtinguda se li afegirà la puntuació corresponent al coneixement dels idiomes anglés, francés i alemany, d'acord amb els nivells de Marco Comú Europeu de Referència Lingüística (MCERL) i les seues equivalències:
 A1: 1 punt
 A2: 1'5 punts
 B1: 2 punts
 B2: 2'5 punts
 C1: 3 punts
 C2: 3'5 punts
S'atorgaran els punts corresponents al nivell màxim obtingut en cada un dels idiomes.
El nivell s'acreditarà per mitjà d'aportació del títol o certificat de l'Escola Oficial d'Idiomes o un altre centre oficial d'ensenyança d'idiomes.
En cas d'empat es realitzarà una entrevista als efectes de valorar el coneixement de l'entorn i del sector turístic a Cabanes.
7. ÒRGAN DE SELECCIÓ
L'òrgan de selecció estarà compost per funcionaris de l'Ajuntament de Cabanes.
8. CONCESSIÓ DE LA BECA
L'òrgan de selecció puntuarà les sol·licituds presentades i elevarà a la Junta de Govern Local proposta de concessió de les beques a favor dels candidats que obtinguen major valoració.
El beneficiari de la beca que haja obtingut major puntuació triarà el punt d'informació turística en què realitzarà les pràctiques.
En el cas que es produïsca una renúncia o baixa, l'Ajuntament de Cabanes podrà adjudicar la beca al sol·licitant següent segons la valoració obtinguda en el procés de selecció. En el cas que el període de gaudi de la beca siga inferior al mes natural el beneficiari percebrà la quantitat corresponent al temps disfrutat.
La condició de becari no generarà en cap moment relació laboral o cap administrativa amb l'Ajuntament de Cabanes.
9. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI
a)Incorporar-se al servici corresponent en la data prevista en l'acord de concessió.
b)Realitzar les activitats en l'horari assenyalat i complir els objectius marcats pel tutor.
c)Elaborar memòria d'activitats que haurà de ser aprovada pel tutor.
L'incompliment de les esmentades obligacions deixarà sense efecte la concessió de la beca.

A Cabanes, a la data de la firma electrònica expressada al marge.

</p>

Site developed with Drupal